Om oss

Om SPKI - Senter for pasientnær kunstig intelligens

SPKI opprettes som et regionalt kompetansemiljø for implementering av KI for bruk i helsetjenesten i samarbeid mellom UNN HF, UiT Norges arktiske universitet og Helse Nord RHF. Senteret ble offisielt åpnet 15. juni 2021 under Midnattssolkonferansen (Les mer her).


Senteret skal være pasient- og klinikknært, i den forstand at satsning på utprøving, innovasjon og implementering av kliniske beslutningsstøtteverktøy, til nytte for pasienter og klinikere, vil være den sentrale aktiviteten ved senteret. SPKI skal legge til rette for at nye ideer og produkter som kan forbedre diagnostikk- og pasientbehandling blir implementert i klinikken. Senteret skal dessuten være en brobygger som sørger for at forskningen ved UNN og UiT innen nye maskinlæringsmetoder for analyse og informasjonsuthenting fra komplekse pasientdata, koples med den medisinske kunnskapen i de kliniske miljøene på veien mot implementering. Det er nettopp denne tette organisatoriske koplingen mellom fagfolk innen teknologi og medisin, kombinert med tilgang til og bruk av oppdaterte pasientdata, som vil gjøre det mulig å utvikle kvalitetssikrede, virksomme og trygge KI-løsninger.

Hovedbidraget til UiT kommer gjennom NT-fakultetet, med tyngdepunkt i Forskningsgruppa for maskinlæring og SFI Visual Intelligence, og Helsefakultetet, med tyngdepunkt ved Institutt for klinisk medisin (IKM)).

SPKI som brobygger mellom ulike tverrfaglige miljøer, og som regionalt kompetansemiljø.

Formål og oppgaver

SPKI vil ha som hovedformål å bygge broer mellom forskning, utprøving og implementering av KI-løsninger, og bidra til kompetansestøtte til fagmiljøer i helseforetakene.SPKIs hovedoppgaver kan deles inn i to:

1. Å fasilitere og bidra til forskning, utprøving, innovasjon og implementering av KI i helsetjenesten til nytte for den daglige kliniske pasientbehandlingen

2. Å være et regionalt kompetansemiljø som kan drive med rådgivning, spre kunnskap, lage veiledninger og retningslinjer, mvMer spesifikt vil oppgavene til SPKI inkludere:

  • Yte rådgiving

  • Yte forsknings- og implementeringsstøtte

  • Bidra til å spre kunnskap, informasjon, erfaringer, resultater og beste praksis

  • Sikre samarbeid på tvers av regioner og helseforetak for optimal utnyttelse av ressurser og kompetanse, og dermed hindre dobbeltarbeid.

  • Bidra til utvikling av veiledninger og retningslinjer for utprøving og implementering av KI-løsninger i helsetjenesten

  • Bidra til og være rådgiver ifbm. etablering av databaser bestående av medisinske bilder, EPJ-data og annen helsedata for forskning, utvikling, utprøving og validering.

  • Informere om og bidra i arbeid med kartlegging av KI-produkter på markedet